کلمات و واژگان بومی – بخش هفتم

کلمهمعنی
آُ سر O'sarآنطرف
اُ راه O'rahآنطرف
بارق Barghآرغ
بچ Bochدهان (معمولا برای فک پایین بکار می رود)
بن Bonآتش
بهل Behelراندن و دور کردن کسی از جایی
پت پت Pet Petتکه تکه
پترات Pateratفحش و ناسزا
پتراشکی paterashkiگیج
پری Pariدو روز قبل
پله pollaخاکستر
پنگ pangخوشه خرما
پوهار Pouharپودر شدن (برای گیاهان بکار می رود)
پیشالگ Pishalgلایه ای نازک از چوب درختان
تز Tezجوانه
تغ taghشاخه درخت نخل
تلف tolfتفاله
تلفه جور tolfejourحالی به حالی
تم جکیدن tam jakidanناگهانی ترسیدن
جکیدن jakidanپریدن
جلب Jalabگاو نر
جلنبر jolonborشلخته
چولیدن choulidanپاره شدن
دروش Deroushسوزنی مخصوص که دارای یک مشته می باشد و برای دوختن مَلَکی و دولو استفاده می شد
دلالات Delalatدل و روده
(محتویات دستگاه گوارش)
دوشنه dooshnaدیروز
روداله Roudaleروده ها
سره sarrehعطسه الاغ
سنگ و سکات
sang O sekat
سنگ و خرده سنگ
سیفالی Sifaliبه ساقه کوتاه شده گندم پس از درو گفته می شود
شر در shere derپاره پوره
شرون دادن sharon dadanتکان دادن شاخ و برگ درختان
صبر sabrعطسه
غرورناک Ghoroornakمغرور
غنگ غنگ gheng ghengبهانه گیری
کچک kochakتوله سگ
کرکوندن kerkondenخاراندن
کم دید Kam didحسود
گوژک goujackکلاغ
لپاشتن Lepashtenله کردن
لپیچک Lapichakکول زدن
لچ و پچ lach O pachله و لورده
لیپچ Lipechسمج
مژگول majegoulقلم پُر گوشت
مشچنک mashchenakجیرجیرک
مهلن mahlenمرا می گذارند
همرو Homrouامروز
هو Howآب
واپلیدن vapolidenدرشت شدن
واکرکچیدن vakerkechidenجمع و چروک شدن لباس
0
0

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *