معرفی روستاهای بخش احمدی

بخش احمدی دارای روستاهای زیادی می باشد که در این میان در سال ۱۳۸۸ روستای سرگز به عنوان مرکز بخش احمدی معرفی و به شهر تبدیل شد.

 

پاشغ

 

زمین سیاه

 

سرگز

 

کاشان

 


شغرود

 

سراح

 

جلالی

 

دهمغان

 

گردکان